Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i aplikacji KantorCoin
(https://kantorcoin.pl/) oferowanej przez firmę Mateusz Malicki, z siedzibą przy ulicy Ostrołęckich
Harcerzy 41/44, 07-410 Ostrołęka, NIP: 7582387867 (dalej nazywaną „Usługodawcą”) oraz reguluje
prawa i obowiązki Użytkowników.

1.2. Aktualny adres KantorCoin do obsługi klienta na żywo znajduje się pod adresem: ul. Sikorskiego
29, 07-410 Ostrołęka. Nie przyjmujemy klientów pod stałym adresem firmy na ul. Ostrołęckich
Harcerzy.

1.3. Korzystając z Serwisu i aplikacji KantorCoin, Użytkownik akceptuje i zobowiązuje się przestrzegać
niniejszego regulaminu.

1.4. Regulamin stanowi umowę między Użytkownikiem a Usługodawcą i obowiązuje przez cały okres
korzystania z Serwisu i aplikacji KantorCoin.

1.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Użytkownik
powinien regularnie sprawdzać regulamin na stronie https://kantorcoin.pl/ w celu zapoznania się z
ewentualnymi zmianami.

1.6. W przypadku niezgodności między postanowieniami regulaminu a innymi umowami lub
dokumentami dotyczącymi korzystania z Serwisu i aplikacji KantorCoin, obowiązują postanowienia
niniejszego regulaminu, chyba że inaczej ustalono na piśmie.

1.7. Każda zmiana w regulaminie będzie skuteczna od chwili jej opublikowania na stronie
https://kantorcoin.pl/ oraz powiadomienia Użytkowników drogą elektroniczną na adres e-mail
podany podczas rejestracji. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianach w regulaminie w celu
zapewnienia im wiedzy o nowych postanowieniach. Kontynuując korzystanie z Serwisu i aplikacji
KantorCoin po wprowadzeniu zmian w regulaminie, Użytkownicy potwierdzają swoje zrozumienie i
akceptację nowych postanowień regulaminu.

1.8. W przypadku pytań, uwag lub reklamacji dotyczących Serwisu i aplikacji KantorCoin, Użytkownik
może skontaktować się z Usługodawcą pod adresem e-mail: kontakt@kantorcoin.pl.


§2 Użytkownik

 

2.1. Użytkownik korzystający z Serwisu i aplikacji KantorCoin ma prawo do swobodnego przeglądania
dostępnych informacji oraz dokonywania kalkulacji kosztów wymiany walut bez konieczności
rejestracji.

2.2. Rejestracja w Serwisie nie jest obowiązkowa dla Użytkowników, którzy chcą jedynie przeglądać
informacje oraz korzystać z funkcji kalkulatora kosztów wymiany.

2.3. W przypadku, gdy Użytkownik chce dokonać online wymiany walut, zobowiązany jest do podania
wszelkich wymaganych przez obowiązujące prawo danych. Podanie niezbędnych informacji oraz ich
prawidłowość są warunkiem skuteczności operacji wymiany walut.

2.4. Użytkownik, który dokonuje online wymiany walut, jest również zobowiązany do opłacenia
odpowiednich kosztów wymiany, zgodnie z obowiązującym cennikiem dostępnym w Serwisie.

2.5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji wymiany walut, jeżeli Użytkownik nie
dostarczy wymaganych informacji lub jeśli dane dostarczone przez Użytkownika są nieprawdziwe.

2.6. Korzystając z Serwisu i aplikacji KantorCoin, Użytkownik akceptuje warunki określone w
niniejszym regulaminie oraz zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa
podczas korzystania z Serwisu.


§3 Transakcje

 

3.1. Użytkownik, który zdecyduje się na wymianę walut online, ma możliwość przesłania kryptowalut
na wskazany adres portfela online. Po zrealizowaniu operacji, Użytkownik ma prawo osobiście
odebrać uzyskane środki w kantorze stacjonarnym znajdującym się pod adresem ul. Sikorskiego 29,
07-410 Ostrołęka.

3.2. W przypadku transakcji przekraczających kwotę 30 000 PLN, Użytkownik zobowiązany jest do
skontaktowania się z kantorem celem ustalenia dogodnej daty odbioru uzyskanych środków.

3.3. Nasza aktualna prowizja za wymianę walut wynosi:
a) 5% + 150 zł przy wymianie walut do wysokości 5000 zł,
b) 5% przy wymianie walut od 5000 zł do 100 000 zł,
c) 4% przy wymianie walut o równowartości powyżej 100 000 zł.

3.4. Użytkownik ma możliwość odebrania uzyskanych środków pomniejszonych o wartość prowizji.
Całkowity koszt transakcji, w tym prowizja, jest uwzględniany podczas kalkulacji kosztów wymiany
dostępnej na stronie internetowej KantorCoin (https://kantorcoin.pl/).

3.5. Wszelkie pytania dotyczące prowizji, kosztów wymiany czy innych aspektów transakcji można
kierować bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@kantorcoin.pl.


§4 Ochrona danych osobowych

 

4.1. Firma Mateusz Malicki przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

4.2. Dane osobowe Użytkowników są gromadzone i przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług
Serwisu i aplikacji KantorCoin oraz w celach zgodnych z polityką prywatności określoną przez Firmę
Mateusz Malicki. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych Użytkowników
znajdują się w Polityce prywatności dostępnej na stronie https://kantorcoin.pl/.

4.3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Firmę Mateusz
Malicki w zakresie niezbędnym do świadczenia usług Serwisu i aplikacji KantorCoin oraz w celach
zgodnych z polityką prywatności.

4.4. Firma Mateusz Malicki podejmuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu
ochronę danych osobowych Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą,
usunięciem lub nieautoryzowanym ujawnieniem.

4.5. Firma Mateusz Malicki może udostępniać dane osobowe Użytkowników podmiotom trzecim
jedynie w przypadkach przewidzianych obowiązującymi przepisami prawa lub na podstawie zgody
Użytkownika.

4.6. Użytkownik ma prawo dostępu, poprawiania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia swoich
danych osobowych. W celu skorzystania z tych praw, Użytkownik może skontaktować się z Firmą
Mateusz Malicki drogą elektroniczną na adres kontakt@kantorcoin.pl.

4.7. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady
ochrony prywatności są określone w Polityce prywatności dostępnej na stronie
https://kantorcoin.pl/. Użytkownik zobowiązuje się do zapoznania się z treścią Polityki prywatności.


§5 Własność intelektualna

 

5.1. Serwis KantorCoin oraz wszelkie związane z nim materiały, w tym treści, grafiki, logo, ikony, kod
źródłowy i inne elementy, stanowią wyłączną własność Firmy Mateusz Malicki lub innych podmiotów
trzecich, którzy udostępnili te materiały na podstawie odpowiednich licencji.

5.2. Użytkownik ma prawo korzystać z Serwisu KantorCoin wyłącznie w celach osobistych i
niekomercyjnych. Nie jest dozwolone kopiowanie, reprodukowanie, modyfikowanie,
rozpowszechnianie ani publikowanie żadnych materiałów związanych z Serwisem KantorCoin bez
wyraźnej pisemnej zgody Firmy Mateusz Malicki lub odpowiedniego właściciela praw autorskich.

5.3. Użytkownik nie może wykorzystywać Serwisu KantorCoin w celu naruszania praw własności
intelektualnej innych osób lub podmiotów trzecich.

5.4. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej Firmy Mateusz Malicki lub innych
podmiotów trzecich przez Użytkownika, Firma Mateusz Malicki zastrzega sobie prawo do podjęcia
odpowiednich kroków prawnych w celu ochrony swoich praw.

5.5. Wszelkie prawa do nazwy domeny https://kantorcoin.pl/ oraz związane z nią znaki towarowe i
logo należą do Firmy Mateusz Malicki. Użytkownik nie ma prawa korzystać z tych znaków
towarowych i logo w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy Mateusz Malicki.

5.6. W przypadku naruszenia praw własności intelektualnej przez Użytkownika, Firma Mateusz
Malicki zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu KantorCoin oraz wszelkich innych
działań koniecznych do ochrony swoich praw.

5.7. W przypadku, gdy Użytkownik stworzy własne treści lub udostępni je w Serwisie KantorCoin,
Użytkownik udziela Firmie Mateusz Malicki nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo
licencji na korzystanie z tych treści w celach związanych z działalnością Serwisu KantorCoin.

5.8. Wszelkie prawa do utworzonych przez Użytkownika treści pozostają własnością Użytkownika.
Jednakże, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu wyjaśnienia problemów technicznych lub
innych zagadnień związanych z działaniem Serwisu KantorCoin, Firma Mateusz Malicki może
skorzystać z tych treści po wcześniejszym kontakcie Użytkownika z obsługą strony.


§6 Odpowiedzialność Firmy Mateusz Malicki

 

 

6.1. Firma Mateusz Malicki dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie
Serwisu KantorCoin oraz aplikacji. Jednakże, Firma Mateusz Malicki nie udziela żadnych gwarancji co
do niezawodności, dostępności, bezpieczeństwa i dokładności Serwisu KantorCoin.

6.2. Firma Mateusz Malicki nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania
lub niemożności korzystania z Serwisu KantorCoin, w tym szkody powstałe w wyniku utraty danych,
przerw w działaniu, błędów lub wad technicznych.

6.3. Firma Mateusz Malicki nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników Serwisu
KantorCoin oraz należących do niej Social Mediów, w tym za ich zachowanie, komunikację, treści
udostępniane przez nich, ani za ewentualne szkody powstałe w wyniku takich działań.

6.4. Firma Mateusz Malicki zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Serwisie KantorCoin, w
tym zmian w funkcjonalności, treściach oraz w regulaminie. Użytkownicy zostaną poinformowani o
takich zmianach na stronie internetowej https://kantorcoin.pl/ lub za pośrednictwem wiadomości e-
mail.

6.5. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Użytkownika, Firma Mateusz
Malicki zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Serwisu KantorCoin oraz podjęcia innych
odpowiednich środków w celu ochrony swoich interesów.

6.6. W żadnym przypadku odpowiedzialność Firmy Mateusz Malicki nie może przekroczyć kwoty, jaką
Użytkownik zapłacił za prowizję Serwisu KantorCoin w okresie 2 miesięcy poprzedzających
wystąpienie szkody.

6.7. Firma Mateusz Malicki nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z siły wyższej, w tym
awarii technicznych, zakłóceń w dostawie energii elektrycznej, awarii sprzętu komputerowego,
działań osób trzecich oraz innych nieprzewidywalnych okoliczności. Firma Mateusz Malicki nie ponosi
odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia, przerwy w działaniu lub ograniczenia w świadczeniu usług
Serwisu KantorCoin wynikające z okoliczności niezależnych od jego woli, takich jak klęski żywiołowe,
wojny, zamieszki, strajki, awarie techniczne, problemy z dostępem do Internetu, cyberataki,
pandemia, zmiany przepisów prawnych lub inne globalne lub państwowe problemy występujące w
miejscu siedziby Firmy Mateusz Malicki lub serwerów.

6.8. W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub reklamacji dotyczących Serwisu KantorCoin,
Użytkownik może skontaktować się z Firmą Mateusz Malicki za pośrednictwem poczty elektronicznej
na adres kontakt@kantorcoin.pl. Firma Mateusz Malicki odpowie w ciągu 7 dni roboczych.

6.9. Firma Mateusz Malicki nie ponosi odpowiedzialności za treści, informacje, opinie lub komentarze
zamieszczone przez Użytkowników Serwisu KantorCoin. Każdy Użytkownik ponosi pełną
odpowiedzialność za swoje działania, w tym za treści, które udostępnia.

6.10. Firma Mateusz Malicki zastrzega sobie prawo do monitorowania działalności Użytkowników
Serwisu KantorCoin w celu zapewnienia zgodności z regulaminem oraz ochrony interesów Firmy
Mateusz Malicki i innych Użytkowników. Jednakże, Firma Mateusz Malicki nie ma obowiązku
monitorowania wszystkich treści udostępnianych przez Użytkowników.

6.11. W przypadku naruszenia przepisów obowiązującego prawa przez Użytkownika lub otrzymania
zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich, Firma Mateusz Malicki podejmie odpowiednie działania, w
tym usunięcie treści naruszających prawa autorskie lub naruszenie innych przepisów.

6.12. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Firma Mateusz Malicki nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, szczególne lub następcze
szkody wynikłe z korzystania lub niemożności korzystania z Serwisu KantorCoin, nawet jeśli Firma
Mateusz Malicki został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód.

6.13. Użytkownik akceptując niniejszy regulamin, wyraża zgodę na to, że jego odpowiedzialność
wobec Firmy Mateusz Malicki będzie ograniczona do maksymalnej kwoty, jaką Użytkownik zapłacił za
prowizję Serwisu KantorCoin w okresie 2 miesięcy poprzedzających wystąpienie szkody.


§10 Postanowienia końcowe

 

7.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie od chwili dokonania rejestracji przez Użytkownika i
akceptacji warunków określonych w regulaminie.

7.2. Firma Mateusz Malicki zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie w dowolnym
czasie. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich istotnych zmianach poprzez wiadomość na
swoje konto w Serwisie KantorCoin lub na podany adres e-mail.

7.3. W przypadku powstania sporu między Użytkownikiem a Firmą Mateusz Malicki w związku z
niniejszym regulaminem, strony powinny podjąć próbę rozstrzygnięcia sporu drogą polubowną. W
przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Firmy Mateusz Malicki zgodnie z obowiązującym prawem.

7.4. Jeżeli którykolwiek z postanowień niniejszego regulaminu zostanie uznane za nieważne lub
niemożliwe do wykonania, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy w najszerszym zakresie
dozwolonym przez prawo.

7.5. Jakiekolwiek zrzeczenie się przez Firmę Mateusz Malicki prawa do egzekwowania jakiejkolwiek
klauzuli niniejszego regulaminu nie stanowi zrzeczenia się prawa do egzekwowania tej lub innej
klauzuli w przyszłości.

7.6. Użytkownik może skontaktować się z Firmą Mateusz Malicki w sprawach dotyczących Serwisu
KantorCoin poprzez adres e-mail: kontakt@kantorcoin.pl.

7.7. Wszelkie ogłoszenia lub powiadomienia dla Użytkowników będą przekazywane za pomocą
wiadomości na ich konta w Serwisie KantorCoin lub na adres e-mail podany podczas rejestracji.

7.8. Niniejszy regulamin stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Firmą Mateusz Malicki w
odniesieniu do korzystania z Serwisu KantorCoin i zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia lub
umowy, zarówno pisemne, jak i ustne, dotyczące tego samego przedmiotu.

7.9. Niniejszy Regulamin z Użytkownikiem podlegają prawu polskiemu.

ethereum
Ethereum (ETH) 13,608.49 zł
bitcoin
Bitcoin (BTC) 252,940.17 zł
xrp
XRP (XRP) 2.10 zł
usd-coin
USDC (USDC) 3.92 zł
tron
TRON (TRX) 0.537225 zł
litecoin
Litecoin (LTC) 282.12 zł